Bestyrelsens arbejde

Forældrebestyrelser ved kommunale dagtilbud


Ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje skal der oprettes en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre, se Dagtílbudsloven, Afsnit II, kapitel 2, §14, 15 og 16.
Forældrebestyrelsen er din mulighed for, som forælder, at præge og få indflydelse på dit barns dagtilbud.

Forældrebestyrelsen er det forum, hvor forældre, medarbejdere og ledelse mødes og debatterer de overordnede pædagogiske principper, retningslinier og pædagogiske tiltag - kort sagt, alt det som former institutionen og børnenes dagligdag.

Forældrebestyrelsens arbejde i daginstitutionerne og dagplejen er formålsbestemt under Dagtilbudsloven §15, og opgavens mål og ramme er iøvrigt fastlagt af kommunalbestyrelsen. Forældrebestyrelsen skal, som minimum, have indflydelse på følgende områder:

 • Principperne for daginstitutionens arbejde
 • Principperne for anvendelse af en budgetramme

Som eksempel på, hvilke områder forældrebestyrelsen skal fastlægge principper for, kan nævnes:

 • De pædagogiske aktiviteter i institutionen
 • De pædagogiske metoder, som anvendes i institutionen
 • Samarbejde mellem daginstitution og samtlige forældre
 • Dialogen mellem forældrebestyrelsen og forældregruppen som helhed
 • Samarbejde med andre
 • Normer for forplejning, inventar og rengøring
 • Forældrenes egen medvirken i daginstitutionens hverdag
 • Personalets sammensætning.

Dagtilbudets leder har den pædagogiske og administrative ledelse af dagtilbudet, og er ansvarlig overfor Forældrebestyrelsen og kommunen.

Kommunen kan ikke delegere følgende kompetenceområder til forældrebestyrelsen:

 • Bevillings- og arbejdsgiverkompetence.
 • Tilsyn med daginstitutionerne. Dette føres af kommunen i henhold til Dagtilbudsloven, kapitel 1, paragraf 5.
 • Visitation af børn til daginstitutioner. Dette sker via Pladsanvisningen jf. Dagtilbudsloven, kapitel 4, §23.
 • Fastsættelse af forældrebetaling. Forældrebetaling fastsættes af kommunen og tildeling af fripladser sker efter regler fastsat i Dagtilbudsloven, kapitel 5, §31.
 • Fastsættelse af løn og ansættelsesvilkår for personale i daginstutionerne/dagplejen. Disse forhold fastsættes af kommunen i henhold til indgåede aftaler og overenskomster.

Du kan få yderligere information ved at læse i Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommunes daginstitutioner og dagpleje

Senest opdateret 29. november 2013